top of page

RODO

Szanowni Państwo,


w związku z wejściem w życie 25 maja br. nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), pragniemy poinformować, że Pani/Pana dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

1. Jako administrator firma EduArt Edukacja Aktywność Rozwój oraz Be Funky zwane potocznie ,, FunkyFree Dance Studio” przetwarzają Pani/Pana dane w celach:

- identyfikacji jako uczestnika lub prawnego opiekuna uczestnika korzystającego z naszych usług

- obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas skierowanych (np. przez formularz kontaktowy, Email, telefonicznie, SMS)

- kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług

- prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych 

2. Dane osobowe otrzymaliśmy je od Pani/Pana podczas zapisu uczestnika drogą elektroniczną, telefoniczną lub na piśmie w karcie zgłoszenia.

3. Przechowujemy dane osobowe klientów przez czas obowiązywania zawartej umowy i  dla celów marketingowych do 2 lat lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

4. Wymagamy podania przez Panią/Pana następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę, a tym samym świadczyć Pani/Panu usługę: imię i nazwisko, adres e-maill i/lub numer telefonu kontaktowego Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/Panem umowy, a w konsekwencji nie będzie Pani/Pan mogła/mógł korzystać z naszych usług.

5. Dostęp do Twoich danych osobowych, wewnątrz struktury organizacyjnej FunkyFree Dance Studio będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. Dane osobowe nie są udostępniane innym stronom, firmom lub osobom trzecim.

6. Aby uzyskać więcej informacji o ochronie i przetwarzaniu danych, prosimy o kontakt

Drogą emailową: kontakt@funkyfree.p lub pisemnie na adres: FunkyFree Dance Studio

ul. Krasickiego 19/78 30-515 Kraków

7.Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Pani/Pana szczególną sytuacją.

8. Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez FunkyFree Dance Studio narusza przepisy Rozporządzenia.

bottom of page