REGULAMIN

REGULAMIN ZAJĘĆ


1.Opiekun dziecka zgłasza organizatorowi (telefoniczne oraz  na  email kontakt@funkyfree.pl ), chęć udziału swojego dziecka w zajęciach tanecznych. W zgłoszeniu emailowym powinno znajdować się imię i nazwisko dziecka, wiek, telefon kontatowy rodzica oraz rodzaj wybranych zajęć, godzina i miejsce. Opiekun dziecka zostaje poinformowany przez instruktora o organizacji zajęć. Zapisanie dziecka na zajęcia jest jednoznaczne  z akceptacją regulaminu zajęć. 2.Zapisując dziecko na zajęcia taneczne, prawny opiekun dziecka jest świadom zdrowia dziecka i kondycji fizycznej i zaświadcza, że   u dziecka nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach. Organizator zajęć nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki uczestników. 
3. Zapisanie uczestnika na zajęcia ,o ile opiekunowie dziecka nie zrobią stosownego zastrzeżenia w formie pisemnej, jest jednoznaczne ze zgodą na publikację zdjęć i filmów z wizerunkiem dziecka, rejestrowanym podczas zajęć, warsztatów i zawodów tanecznych. Materiały  w postaci filmów i zdjęć są wykorzystywane w materiałach zamieszczonych na stronie internetowej organizatora zajęć www.funkyfree.pl, 
www.funkycamp.pl, www.facebook.com/FunkyFreeStudio, www.facebook.com/FunkyCamp oraz na materiałach promocyjnych. 
4. Wysokość opłat za zajęcia taneczne określona jest w cenniku FunkyFree Dance Studio umieszczony na stronie www.funkyfree.pl w zakładce CENNIK. Opłatę za zajęcia można dokonać osobiście na zajęciach lub przelewem na konto podane na stronie www.funkyfree.pl. W razie nie uregulowania płatności w terminie, uczestnik nie zostaje wpuszczony na zajęcia. Jeśli z jednej rodziny uczęszcza na zajęcia dwoje dzieci przysługuje 10% zniżka na drugie dziecko, 50% na trzecie i kolejne dziecko z rodziny- bezpłatnie. Sezon treningowy trwa zgodnie z kalendarzem szkolnym. W okresie ferii zimowych, świąt  i dni ustawowo wolnych od nauki, zajęcia taneczne nie odbywają się. W przypadku rezygnacji z zajęć, wpłacone składki nie podlegają zwrotowi.(dotyczy wpłaty z góry za cały rok)*. W przypadku rezygnacji z zajęć przez uczestnika, płaci on tylko składkę członkowska za ostatni miesiąć w którym uczęszczał na zajęcia. (dotyczy w przypadku wyboru opcji miesięcznej składek)**. W przypadku zawieszenia dziecka w zajęciach, wpłacone składki również nie podlegają zwrotowi. Wszystkie składki i opłaty są imienne i nie wolno ich odstępować innym uczestnikom zajęć.
5. FunkyFree Studio ma prawo odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub zorganizować zastępstwo za instruktora w wyjątkowych przypadkach.Jeśli została dokonana wpłata za cały rok zajęć, a grupa została rozwiązana z winy organizatorów, to składka za zajęcia zostanie zwrócona za okres od miesiąca, w którym zajęcia się już nie odbywają do czerwca bieżącego roku szkolnego. W przypadku choroby uczestnika trwającej 3 tygodnie i więcej, składka miesięczna może ulec pomniejszeniu, po okazaniu zaświadczenia lekarskiego.
6. Lista uczestników w grupach jest ograniczona ( w zależności od placówki). Minimalna ilość uczestników w grupie wynosi 8, chyba że inaczej postanowi organizator. W przypadku braku miejsc, dziecko może zostać zapisane na listę rezerwową. W przypadku nieobecności dziecka, 
braku opłat przez 2 miesiące organizator ma prawo do skreślenia uczestnika z listy. Na miejsce skreślonej osoby wchodzi pierwsza osoba z listy rezerwowej. W przypadku rezygnacji z zajęć należy wysłać oświadczenie o rezygnacji zajęć na email: kontakt@funkyfree.pl 
7. Odpowiedzialność za nieletniego uczestnika zajęć instruktor ponosi tylko w czasie trwania zajęć, tylko na sali ćwiczeń. Przed każdymi zajęciami sprawdzana jest lista obecności uczestników. Zajęcia mogą ulec wydłużeniu w zależności od decyzji instruktora.
8. Uczestnicy zajęć zobligowani są do kulturalnego, nie zagrażającego bezpieczeństwu innych osób zachowania podczas zajęć oraz zobowiązują się do poszanowania praw i godności innych uczestników i instruktorów.Uczestnicy proszeni są o poszanowanie mienia należącego do FunkyFree Dance Studio oraz danej placówki, gdzie odbywają się zajęcia. Za straty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. FunkyFree Dance Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz na sali treningowej.
9.Układy choreograficzne są własnością FunkyFree Dance Studio i zabrania się wykorzystywania (nawet części) do innych celów.